Archiwum z dnia: 17 września 2020

Zbiórka plastikowych nakrętek rusza na nowo!

Rada Samorządu Uczniowskiego podsumowała zbiórkę plastikowych nakrętek z roku szkolnego 2019/2020. Dzięki zaangażowaniu wszystkich klas zebraliśmy około 100 kg. Fundusze otrzymane z tej zbiórki, jak co roku, zostały przekazane na pomoc w utrzymaniu  pompy insulinowej małego Franusia, który choruje na cukrzycę typu I. Najwięcej plastikowych nakrętek zebrały klasy 3a oraz 2d, otrzymają one słodki upominek.Wszystkim uczniom dziękujemy za okazane serce.

RSU ogłasza zbiórkę plastikowych nakrętek w nowym roku szkolnym 2020/2021. Klasy trzecie zbierają nakrętki do kwietnia, a klasy pierwsze i drugie do  końca czerwca. Wierzymy, że również w tym roku akcja nie pozostanie bez echa, liczmy na Wasze zaangażowanie.

Oliwia Kulik, kl. IINb

Nie wyrzucaj zużytych baterii! Dbaj o środowisko!

Rada Samorządu Uczniowskiego podsumowała zbiórkę zużytych baterii z roku szkolnego 2019/2020. Dzięki zaangażowaniu wszystkich klas zebraliśmy ponad 160 kg. Baterie zostały przekazane do firmy recyklingowej REBA. Na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa IIIc, która zebrała największą ich ilość, w nagrodę otrzyma słodki upominek.
Nie wyrzucaj zużytych baterii! Dbaj o środowisko! RSU ogłasza zbiórkę zużytych baterii  w nowym roku szkolnym 2020/2021. Zainteresowane klasy prosimy o zgłoszenie się do opiekuna RSU (p. Lidii Kulik) po specjalny karton, w którym można gromadzić zużyte baterie. Podsumowanie akcji na koniec roku szkolnego.
Oliwia Kulik, kl. IINb

Uczniowie klas trzecich poznali procedury maturalne

Podczas lekcji wychowawczej 15 września 2020 roku uczniowie klas trzecich naszego liceum spotkali się z panią dyrektor i wychowawcami (3a p. Beata Kaźmierczak, 3b p. Weronika Gałecka, 3c p. Lidia Krzymińska, 3d p. Renata Jany) w auli, aby poznać procedury maturalne obowiązujące podczas sesji egzaminacyjnej 2021. Pani dyrektor Danuta Stefańska zapoznała uczniów z terminarzem egzaminów maturalnych (głównym, dodatkowym, poprawkowym), zasadami deklarowania przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe, poziomami zdawania egzaminów, mechanizmami wdrażanymi na wypadek sytuacji losowych, kryteriami zdania i niezdania egzaminów, a także okolicznościami unieważnienia egzaminów. Pani pedagog Małgorzata Dymała przybliżyła uczniom sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdających.

Karina Zalesińska…

Rodzice maturzystów po pierwszym zebraniu

15 września 2020 roku o godz. 17.00 w auli odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie organizowane dla rodziców uczniów klas trzecich. Pani dyrektor Danuta Stefańska zapoznała rodziców z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu w sesji 2021, a pani pedagog Małgorzata Dymała przedstawiła szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdających.

Na spotkaniach z wychowawcami rodzice wybrali rady oddziałowe oraz przedstawicieli do Rady Rodziców.

Tego samego dnia, w obecności dyrekcji, odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady Rodziców działającej przy naszym liceum. Wybrano władze: p. Eligiusz Kaczmarek – przewodniczący, p. Barbara Sowa – skarbnik, p. Magdalena Pawlaczyk – sekretarz. Dokonano wyboru uzupełniającego do Rady Szkoły; przedstawicielem rodziców z poziomu klas pierwszych została p. Edyta Jędrysiak.

Karina Zalesińska…

Pierwsze spotkania dla rodziców klas pierwszych i drugich

8 września 2020 roku o godz. 17.00 w auli rozpoczęło się pierwsze spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych. Rodziców przywitała pani dyrektor Danuta Stefańska, która przedstawiła wychowawców klas pierwszych: 1Na p. Karolinę Szczepańską, 1Nb p. Dariusza Lemanika, 1Nc p. Marzenę Piastę i 1Nd p. Małgorzatę Falszewską. Rodzice poznali zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii, główne cele programu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w naszym liceum, a także tradycyjne przedsięwzięcia szkolne planowane na rok szkolny 2020/2021. Wicedyrektor Karina Zalesińska zapoznała rodziców ze statutem szkoły – w szczególności z prawami i obowiązkami uczniów, a także z zasadami oceniania zachowania. Nauczycielka biologii Marzena Piasta przedstawiła rodzicom wewnątrzszkolne zasady oceniania, system średniej ważonej, formy i metody przeprowadzania diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów.

Rodzice uczniów klas pierwszych i drugich na spotkaniach z wychowawcami wybrali rady oddziałowe do pracy na nowy rok szkolny, a także przedstawicieli do Rady Rodziców i Rady Szkoły. Omówiony został również kalendarz roku szkolnego 2020/2021, kalendarz wywiadówek i konsultacji dla rodziców, plan wycieczek szkolnych oraz kwestia ubezpieczenia grupowego uczniów.

Karina Zalesińska…